Trollenfamilie

Trollenfamilie

Dizze kear komt HympHamp theater mei harren muzikale theateract ‘De Trollenfamilie’ nei Heechspanning.
4 nuveraardige types út it hege, hege noarden dy’t graach meidogge oan in gesellich feestje! Oft dêr no wol of net in poadium foar harren is, se meitsje harren eigen optreedplak en bringe harren serenade. As jo se tsjinkomme, dogge jo dan ek mei? Dat fine se hiel gesellich!

Oant Heechspanning

Trollenfamilie.jpeg

Treedt op